PRIVACY POLICY

NORSK

Personvern
PersonvernerklĂŠring

Denne personvernerklÊring gjelder alle forretningsprosesser for BRAAK Records DA. Øyvind Heia er oppnevnt som behandlingsansvarlig.

ErklÊringen inneholder informasjon om databehandling utfÞrt av behandlingsansvarlig for BRAAK Records DA og bestemmer formÄlet og virkemidlene for behandlingen i tillegg til databehandling for kunden basert pÄ deres instruksjoner.

Behandling av personlig data er nÞdvendig for Ä kunne ivareta vÄre kontraktsforpliktelser, samt betjene kunder.

Personlig data kan benyttes til fÞlgende formÄl: Salg, markedsfÞring, kontakt med kundeservice, informasjon, bokfÞring.

Ved markedsfÞring pÄ sms/e-post innhentes samtykke pÄ forhÄnd.

Ved Ä gi oss dine personopplysninger godkjenner du praksis og vilkÄr beskrevet i denne personvernerklÊringen.

Har du innsigelser angÄende vÄr behandling av personvern har du anledning til Ä klage til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig:
Øyvind Heia
Engene 19, 3015 Drammen
E-post: oyvind@braakrecords.com
Telefon: +47 99380199

Opplysninger som innhentes:
Opplysninger kan registreres nÄr du registrer deg pÄ www.braakrecords.com, nÄr du er i kontakt med salg og support via e-post, chat og nÄr du bruker vÄre tjenester.

Informasjonen lagres pÄ servere i USA i skytjenesten til Shopify som leverer vÄr ehandelsplattform.

UnderleverandĂžrer
BRAAK Records DA og behandlingsansvarlig benytter seg ogsÄ av tjenester levert av tredjepart. Dette er en oversikt over vÄre underleverandÞrer.

Google Analytics:
Google Analytics brukes for analyse av trafikk. IP-adresser og besĂžks mĂžnster lagres.

Posten/Bring:
Pakkene vÄre sendes med Bring og deler informasjon relevant for frakt som navn, telefonnummer, adresse og e-post.

Kommunikasjon via e-post og sms:
Kunder vil kunne motta e-post og sms rundt ditt kundeforhold. Vi vil blant annet sende e-post/sms relatert til ordre du har lagt inn, e-post/sms med sporingsnummer, glemt passord, informasjon angÄende din kundekonto etc. Dette er definert som berettiget interesse og det vil ikke bes om samtykke.

E-post/sms relatert til markedsfĂžring innhentes det eksplisitt samtykke til.

Innsyn og retting:
Kunden har krav pÄ innsyn i opplysninger som er registrert om dem. Dette kan fÄs ved Ä sende e-post til contact@braakrecords.com.
Om opplysninger som er registrert er feil eller ufullstendige kan kunden kreve at opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven.

Oppbevaring og sletting:
Opplysninger som ikke lenger er relevante for formÄlet de ble laget for, slettes fra vÄre systemer.

Bruk av informasjonskapsler (cookies):
En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lagres pÄ din datamaskin. For mer om informasjonskapsler anbefaler vi Ä besÞke www.aboutcookies.org

Vi bruker informasjonskapsler blant annet til Ă„ huske din innlogging, passord i kryptert form, til Ă„ forbedre brukeropplevelsen din og for Ă„ markedsfĂžre mot nye kunder.

NÄr du bruker vÄre tjenester, benytter vi bÄde midlertidige og varige informasjonskapsler. En midlertidig informasjonskapsel slettes ofte automatisk nÄr du lukker din nettleser, mens varige kan ligge pÄ din datamaskin i opptil et Är.

VĂ„re tjenester bruker fĂžlgende informasjonskapsler:
Bruk av vÄre butikklÞsninger
Vi bruker informasjonskapsler til blant annet Ă„ huske deg som kunde og huske innhold i din handlekurv. Nettbutikken er avhengig av informasjonskapsler for Ă„ fungere.

Google Analytics:
Google Analytics benytter informasjonskapsler for analyse av trafikk.
Samtykke i bruk av informasjonskapsler I henhold til norsk lov har du automatisk samtykket til at vi lagrer informasjonskapsler pÄ din datamaskin dersom du tillater dette gjennom innstillingene i din nettleser.

ENGLISH

Privacy
Privacy statement

This privacy statement applies to all business processes for BRAAK Records DA. Øyvind Heia has been appointed as data controller.

This declaration contains information about data processing carried out by the data controller for BRAAK Records DA and determines the purpose and means of processing in addition to data processing for the customer based on their instructions.

Processing of personal data is necessary in order to fulfill our contractual obligations, as well as serve customers.

Personal data can be used for the following purposes: Sales, marketing, contact with customer service, information, bookkeeping.

In the case of SMS/e-mail marketing, consent is obtained in advance.

By providing us with your personal data, you approve the practices and terms described in this privacy policy.

If you have objections regarding our handling of privacy, you have the opportunity to complain to the Norwegian Data Protection Authority.

Data controller:
Øyvind Heia
Engene 19, 3015 Drammen
E-mail: oyvind@braakrecords.com
Telephone: +47 99380199

Information collected:
Information can be registered when you register at www.braakrecords.com, when you are in contact with sales and support via e-mail, chat and when you use our services.

The information is stored on servers in the USA in the cloud service of Shopify, which supplies our e-commerce platform.

Subcontractors:
BRAAK Records DA and the data controller also make use of services provided by third parties. This is an overview of our subcontractors.

Google Analytics:
Google Analytics is used for traffic analysis. IP addresses and visiting patterns are stored.

Post/Bring:
Our packages are sent with Bring and share information relevant to shipping such as name, phone number, address and email.

Communication via e-mail and SMS:
Customers will be able to receive e-mails and SMS regarding your customer relationship. We will, among other things, send e-mail/sms related to orders you have placed, e-mails/sms with tracking numbers, forgotten passwords, information regarding your customer account etc. This is defined as legitimate interest and consent will not be requested.

Explicit consent is obtained for e-mail/texts related to marketing.

Inspection and correction:
The customer has a right to access information registered about them. This can be obtained by sending an email to contact@braakrecords.com. If registered information is incorrect or incomplete, the customer can demand that the information be corrected in accordance with the Personal Data Act.

Storage and deletion:
Information that is no longer relevant for the purpose for which it was created is deleted from our systems.

Use of cookies:
A cookie is a small text file that is stored on your computer. For more about cookies, we recommend visiting www.aboutcookies.org

We use cookies, among other things, to remember your login, password in encrypted form, to improve your user experience and to market to new customers.

When you use our services, we use both temporary and permanent cookies. A temporary cookie is often deleted automatically when you close your browser, while permanent cookies can remain on your computer for up to a year.

Our services use the following cookies:
Use of our store solutions

We use cookies to, among other things, remember you as a customer and remember the contents of your shopping basket. The online store depends on cookies to function.

Google Analytics:
Google Analytics uses cookies to analyze traffic.

Consent in the use of cookies:
In accordance with Norwegian law, you have automatically consented to us storing cookies on your computer if you allow this through the settings in your browser.